Przejdź do treści strony

Cykl warsztatów z zakresu przygotowania i prowadzenia działalności ekonomicznej w organizacjach pozarządowych

22.05.2017 r.

Zapraszamy na bezpłatny Cykl warsztatów z zakresu przygotowania i prowadzenia działalności ekonomicznej (odpłatnej/gospodarczej) w organizacjach pozarządowych (stowarzyszeniach i fundacjach)

W jaki sposób zbudować niezależność organizacji i pozyskiwać środki na działalność?

Czy można realizować cele społeczne i wykorzystać narzędzia stosowane w biznesie? 

Chcesz zmienić funkcjonowanie własnej organizacji?

Twoja organizacja jako przedsiębiorstwo społeczne? 

 

Cykl adresowany jest do podmiotów ekonomii społecznych (najczęściej stowarzyszeń i fundacji nieprowadzących działalności gospodarczej i odpłatnej ) które zainteresowane są rozwojem własnej organizacji poprzez prowadzenie przedsiębiorstwa społecznego, a wiec założenie spółdzielni socjalnej, uruchomienie działalności odpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej.

Na naszych szkoleniach uzyskasz wiedzę oraz umiejętności w zakresie :

 • aspektów prawno - finansowych zakładania przedsiębiorstwa społecznego (w tym m.in. działalność odpłatna, działalność gospodarcza, specyfika spółdzielni socjalnych);
 • zarządzania przedsiębiorstwem społecznym;
 • motywowania i dbania o rozwój pracowników i współpracowników;
 • przygotowania oferty  biznesowej przedsiębiorstw społecznych;
 • konstruowania biznesplanu;
 • pozyskiwania środków na rozwój działalności ekonomicznej i tworzenie miejsc pracy w organizacji pozarządowej;

Dodatkowo, będziesz miał okazję poznać inne osoby zaangażowane w rozwój wspólnot lokalnych i przedsiębiorczości społecznej na ternie Dolnego Śląska.

Do udziału w Cyklu szkoleniowym mogą zostać zgłoszone maksymalnie po 2 osoby z organizacji pozarządowej, które:

 • ukończyły 18 lat,
 • zamieszkują i reprezentują organizację pozarządową zarejestrowaną w KRS posiadającą siedzibę lub prowadzą działalność na terenie następujących powiatów:

- Miasta Wrocław;

- wrocławskiego;

- trzebnickiego;

- wołowskiego;

- średzkiego;

- strzelińskiego;

- oleśnicki;

- milicki;

- oławski;

 • organizacja, którą reprezentują w chwili zgłoszenia nie ma uruchomionej działalności odpłatnej i gospodarczej;
 • w przypadku większej ilości osób  niż miejsc, pierwszeństwo będą miały organizacje, które zgłoszą do udziału co najmniej 1 osobę spełniającą któreś z poniższych kryteriów:

- osoby zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w tym osoby bezrobotne sprofilowane jako najbardziej oddalone od rynku pracy (III profil);

-środowiska lub lokalne społeczności zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku z rewitalizacją obszarów zdegradowanych;

- osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z niepełnosprawnością intelektualną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi;

- osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego (tj. więcej niż jeden czynnik);

DATY , MIEJSCA ORAZ TEMATYKA WARSZTATÓW:

12-13 czerwca, Wrocław- Zarządzanie i planowanie strategiczne organizacji

24-25 czerwca, Wrocław- Aspekty formalno-prawne działalności ekonomiczne organizacji pozarządowej

7-8 lipca, Wrocław- Biznesplan działalności odpłatnej/gospodarczej, marketing/sprzedaż

Dodatkowo w ramach cyklu szkoleniowego uczestnicy wezmą udział w indywidualnych usługach edukacyjnych - min. 4 godziny z każdym z uczestników, w dogodnych terminach ustalanych indywidualnie.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

 • Grupa będzie liczyła ok. 16 osób.
 • Dla grupy przewidziano 6 dni szkoleniowych tj. 36 godzin dydaktycznych.
 • Szkolenia będą odbywać się we Wrocławiu.
 • Każda osoba przed zakwalifikowaniem się do cyklu musi odbyć rozmowę z animatorem/edukatorem.
 • Szkolenia są bezpłatne. Organizatorzy zapewniają wyżywienie i materiały szkoleniowe.
 • Uczestnik we własnym zakresie pokrywa koszty dojazdu na miejsce szkolenia i ewentualnego noclegu.

Organizacje zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o wypełnienie karty zgłoszeniowej (w załączeniu) oraz do dnia 5 czerwca 2017:

...odesłanie/dostarczenie jej na adres:

Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, ul. Mennicza 1, 50-057 Wrocław

...albo wysłanie e-mailem nadowes@rcwip.pl  (skan zgłoszenia).

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

W razie pytań prosimy o kontakt z:

Biurem RCWIP we Wrocławiu tel. 71 796 3000

Cykl jest organizowany w ramach Dolnośląskiego Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej we Wrocławiu prowadzonego przez Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych wraz ze Stowarzyszeniem Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

« Powrót do listy