Przejdź do treści strony

Dolnośląski Przedsiębiorca Społeczny Roku 2011 wystartował

01.02.2012 r.

Zapraszamy do zgłaszania nominacji w Konkursie „Dolnośląski Przedsiębiorca Społeczny Roku 2011”. Laureaci, wyłonieni przez Kapitułę zgodnie z regulaminem konkursowym, zostaną nagrodzeni w trakcie Gali Finałowej 22 marca 2012 roku we Wrocławiu.

Dolnośląski Przedsiębiorca Społeczny Roku 2011 wystartował

Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej zaprasza do składania nominacji w Konkursie
„Dolnośląski Przedsiębiorca Społeczny Roku 2011”.

Konkurs wyróżni podmioty ekonomii społecznej, w tym organizacje pozarządowe i spółdzielnie socjalne, przedsiębiorstwa prywatne oraz jednostki samorządu terytorialnego, które wpisują się w ideę realizowania celów społecznych metodami ekonomicznymi.

Zapraszamy Państwa do składania nominacji w obrębie czterech kategorii konkursowych.

Kategoria 1 „Dolnośląski Przedsiębiorca Społeczny Roku 2011”
Wyróżnienie dla podmiotów ekonomii społecznej, w tym spółdzielni socjalnych oraz organizacji pozarządowych, które w sposób systematyczny łączą działalność społeczną i ekonomiczną. W tej kategorii nominację składają: przedsiębiorstwa prywatne, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne.

Kategoria 2 „Dolnośląski Produkt Lokalny 2011”
Wyróżnienie dla produktu lub usługi, które spełniają przynajmniej jeden z poniższych wymogów:

  • Produkt/usługa, który/która jest wytwarzany/wykonywana przez podmioty ekonomii społecznej (spółdzielnie socjalne, organizacje pozarządowe)
  • Produkt/usługa, który/która jest wytwarzany/wykonywana w sposób niemasowy, przyjazny dla środowiska oraz w oparciu o lokalne zasoby
  • Produkt/usługa, który/która promuje lokalne walory kulturowe, środowiskowe i inne
  • Produkt/usługa, który/która jest wytwarzany/wykonywana przez osoby defaworyzowane na rynku pracy (np. bezrobotne, bezdomne, uzależnione od alkoholu, uzależnione od narkotyków lub innych środków odurzających, chore psychicznie, zwalniane z zakładów karnych, uchodźcy realizujący indywidualny program integracji)

Do nominacji można dołączyć płytę z nagraniem, artykuł z gazety, publikację lub zdjęcie promujące dany produkt czy usługę. W tej kategorii nominację składają: organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne, jednostki samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorstwa prywatne.

Kategoria 3 „Dolnośląski Filantrop Roku 2011”
Wyróżnienie dla przedsiębiorstw prywatnych, które wspierają  finansowo lub niefinansowo (w tym m.in. wolontariat pracowniczy, dzielenie się swoim doświadczeniem, nieodpłatne użyczanie pomieszczeń) organizacje pozarządowe oraz spółdzielnie socjalne. W tej kategorii nominację składają: spółdzielnie socjalne oraz organizacje pozarządowe.

Kategoria 4 „Dolnośląski Samorząd lub Partnerstwo 2011”
Wyróżnienie sympatyków przedsiębiorczości społecznej wspierających finansowo lub niefinansowo (w tym m.in. wolontariat pracowniczy, dzielenie się swoim doświadczeniem, nieodpłatne użyczanie pomieszczeń) spółdzielnie socjalne, organizacje pozarządowe oraz przedsiębiorstwa społeczne. W tej kategorii nominację składają: spółdzielnie socjalne i organizacje pozarządowe.

Laureaci, wyłonieni przez Kapitułę zgodnie z regulaminem konkursowym, zostaną nagrodzeni w trakcie Gali Finałowej 22 marca 2012 roku we Wrocławiu. Gala „Dolnośląskiego Przedsiębiorcy Społecznego Roku 2011” zostanie poprzedzona Forum Ekonomii Społecznej, w ramach którego odbędzie się panel dyskusyjny dla uczestników oraz trzy warsztaty:

1.    Produkt lokalny i rozwój regionu.
2.    Zamówienia publiczne a klauzule społeczne.
3.    Produkt i co dalej? Skuteczna promocja i marketing.

Serdecznie zapraszam Państwa do składania nominacji w Konkursie oraz do udziału w warsztatach podczas Forum Ekonomii Społecznej.

Dokumenty do pobrania:

Regulamin konkursu

Formularz nominowanych przez przedsiębiorstwa prywatne

Formularz nominowanych przez JST

Formularz nominowanych przez organizacje pozarządowe

Formularz nominowanych przez spółdzielnie socjalne

Nominacje należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej, 53-661 Wrocław,  pl. Solidarności 1/3/5, pokój 424 do dnia 01.03.2012 roku. Dopuszcza się przesłanie formularzy zgłoszeniowych (z podpisem oraz pieczęcią podmiotu) faksem na nr tel. 71 793 91 20 lub zeskanowanych (z podpisem oraz pieczęcią podmiotu) na adres e-mail: anna.kacperska@fres.org.pl

Konkurs „Dolnośląski Przedsiębiorca Społeczny Roku 2011” jest realizowany w ramach projektu „Wrocławskie Centrum Przedsiębiorczości Społecznej”. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Patronat honorowy nad Konkursem objął Marszałek Województwa Dolnośląskiego.

Patronaty medialne:
Dwutygodnik 30 minut, telewizja internetowa Regionalna TV, portale dolnyslask.ngo.pl oraz wroclaw.ngo.pl:


« Powrót do listy