Przejdź do treści strony

Konkurs dotacyjny dla Spółdzielni Socjalnych "Innowacyjny Spółdzielca" 2012 edycja III

26.05.2012 r.

Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych ogłasza konkurs dotacyjny dla spółdzielni socjalnych z województw: dolnośląskiego, lubuskiego, małopolskiego i śląskiego pn. "Innowacyjny Spółdzielca", edycja trzecia 2012. Konkurs finansowany jest ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz środków własnych Regionalnego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.

Konkurs dotacyjny dla Spółdzielni Socjalnych "Innowacyjny Spółdzielca" 2012 edycja III

Celem konkursu jest zwiększenie aktywności i konkurencyjności istniejących spółdzielni socjalnych z województw: dolnośląskiego, lubuskiego, małopolskiego i śląskiego poprzez przyznanie dotacji finansowych na rzecz realizacji projektów przyczyniających się do:             

  • współpracy międzysektorowej na rzecz wspólnej realizacji zadań publicznych,
  • wprowadzania i/lub rozwoju nowych produktów.

Projekty w ww. obszarach mogą być realizowane tylko w ramach działalności statutowej odpłatnej spółdzielni socjalnych i powinny dotyczyć przynajmniej jednego z 33 pkt. z artykułu 4 Ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Spółdzielnie socjalne nie mogą realizować projektów w ww. obszarach w ramach prowadzonej przez nie działalności gospodarczej.

Szczegółowe zasady konkursu można pobrać poniżej:

Zasady Konkursu Innowacyjny Spółdzielca edycja trzecia

Wnioski należy składać do 20.06.12 r. do godz. 14.00 na adres:                                       

Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
Biuro w Wałbrzychu                   
ul. Sienkiewicza 2/7                                                                                                
58-300 Wałbrzych

Projekt „Innowacyjny Spółdzielca” realizowany jest przez Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych we współpracy z Fundacją Rozwoju Ekonomii Społecznej z Wałbrzycha, Fundacją Biuro Inicjatyw Społecznych z Krakowa, Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych z Rybnika i Związkiem Lubuskich Organizacji Pozarządowych z Zielonej Góry.

Spółdzielcy, którzy zdecydują się na aplikowanie o środki w ramach projektu będą mogli skorzystać ze wsparcia doradczego i prawnego świadczonego w ramach projektu przez lidera (RCWiP) i partnerów nieformalnych projektu (FRES, CRiS, ZLOP, BiS), a dodatkowo w regionie dolnośląskim ze wsparcia udzielanego przez Dolnośląskie Centra Przedsiębiorczości Społecznej współprowadzone przez Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, Fundację Rozwoju Ekonomii Społecznej, Forum Aktywności Lokalnej oraz  Stowarzyszenie „Szansa”.

Konkurs dotacyjny realizowany w ramach projektu „Innowacyjny Spółdzielca” jest komplementarny z działaniami Dolnośląskich Centrów Przedsiębiorczości Społecznej i Ośrodków Ekonomii Społecznej oraz Funduszu pożyczkowo-poręczeniowego dla podmiotów ekonomii społecznej realizowanych przez RCWIP, FRES, FAL, SZANSĘ.

Szczegółowe informacje:                                                                                                    

Joanna Rogowska                                                                                                               
tel. 74 665 33 66(67),
kom. 723 629 852                                                                             
e-mail: joanna.rogowska@fres.org.pl

« Powrót do listy