Przejdź do treści strony

Konsultacje publiczne Ministerstwa Sprawiedliwości

18.08.2015 r.

Departament Strategii i Funduszy Europejskich Ministerstwa Sprawiedliwości zaprasza do udziału w procesie konsultacji publicznych projektu Programu Współpracy Ministerstwa Sprawiedliwości z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.

Projekt Programu  powstał w wyniku prac Zespołu ds. Programu Współpracy, w skład którego weszli, w równej liczbie, przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości oraz organizacji pozarządowych. 

Program stanowić ma fundament określający ramy współpracy, z określeniem podstawowych zobowiązań obu stron, które zmierzać będą do usprawnienia procesu współdziałania. W programie zdefiniowano cel główny Programu…, jakim jest zwiększenie wzajemnego zaufania obywateli, organizacji pozarządowych, a także instytucji państwa w przestrzeni sprawiedliwości (w tym w szczególności Ministerstwa Sprawiedliwości), a także cele szczegółowe, odnoszące się do celów zawartych w dokumencie strategicznym Strategia modernizacji przestrzeni sprawiedliwości w Polsce na lata 2014-2020.

Program współpracy określa także zasady i formy współpracy, informację na temat roli poszczególnych departamentów Ministerstwa Sprawiedliwości w procesie współpracy z organizacjami pozarządowymi. W programie określono również priorytetowe zadania na rok 2016, mające na celu rozwiązanie zdiagnozowanych w wyniku prac Zespołu ds. Programu Współpracy problemów.

Wsparciem dla procesu powstawania Programu  był realizowany przez Ogólnopolską Federację Organizacji Pozarządowych projekt „Programy dla Zmiany”, finansowany ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wiecej

« Powrót do listy