Przejdź do treści strony

oferta OWES

01.07.2016 r.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Dolnośląskiego Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej- Wrocław

OFERTA DZIAŁAŃ W PROJEKCIE „DOLNOŚLĄSKI OŚRODEK WSPIERANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ - WROCŁAW”

 Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych wraz ze Stowarzyszeniem Centrum Wspierania Przedsiębiorczości realizują projekt pn.: „Dolnośląski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej - Wrocław” (w ramach RPO WD 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Włączenie Społeczne, Działania 9.4 Wspieranie gospodarki społecznej). 

 Celem głównym projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa poprzez zwiększenie wpływu sektora ekonomii społecznej na rynek pracy w subregionie wrocławskim i Miasta Wrocław (realizacja usług doradczych, animacji, rozwoju ekonomii społ., wsparcia istniejących Przedsiębiorstw Społecznych). Projekt będzie realizowany w okresie 1.06.2016 – 31.05.2019 i zakłada udzielenie wsparcia co najmniej 778 osobom, w tym 252 zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

 Gdzie prowadzimy działania?

 Działania są prowadzone na terenie subregionu wrocławskiego, tj. w Mieście Wrocław oraz w powiatach: milickim, oleśnickim, oławskim, strzelińskim, średzkim, trzebnickim, wołowskim i wrocławskim.

 Kogo zapraszamy do udziału w projekcie?

 -osoby fizyczne zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym os. bezrobotne sprofilowane jako najbardziej oddalone od rynku pracy zgodnie z ustawą oraz nieaktywne wymagające aktywizacji społeczno-zawodowej,

-lokalnych liderów,

-ośrodki pomocy społecznej,

-powiatowe centra pomocy rodziny,

-podmioty reintegracyjne (m.in. CIS, ZAZ),

-powiatowe urzędy pracy,

-jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,

-Podmioty Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorstwa Społeczne (np. fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne),

-przedsiębiorstwa,

-ciała konsultacyjne/doradcze,

-przedstawicieli nauki i otoczenia ekonomii społecznej.

 Co oferujemy?

 1. SPOTKANIA ANIMACYJNE

Spotkania z udziałem animatora nad identyfikacją zasobów lokalnych, tworzenia map zasobów, poszukiwania produktów/usług lokalnych, rozwijanie przestrzeni przyjaznej przedsiębiorczości społecznej, zachęcanie do tworzenia Podmiotów Ekonomii Społecznej i aktywności lokalnej, wsparcie procesów konsultacyjnych, pomoc w tworzeniu lokalnych sieci/partnerstw/klastrów na rzecz rozwoju ekonomii społecznej.

 2. WIZYTY STUDYJNE

Możliwość organizacji bezpłatnych wizyt studyjnych do miejsc, instytucji zajmujących się w praktyce przedsiębiorczością społeczną:

- wizyty studyjne 1-dniowe dla osób fizycznych zainteresowanych założeniem/aktywnością w Podmiotach Ekonomii Społecznej/Przedsiębiorstwach Społecznych,

- wizyta studyjna dla Podmiotów Ekonomii Społecznej/Jednostek Samorządu Terytorialnego, które chcą założyć podmiot reintegracyjny,

- wizyty 2-dniowe dla 8 przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego i Podmiotów Ekonomii Społecznej dotyczące m.in. społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych, klauzul, zlecania  i powierzania zadań itp.

 3.WARSZTATY

Możliwość organizacji bezpłatnych warsztatów:

- stacjonarne 2-dniowe - dla 16 lokalnych animatorów, mieszkańców zainteresowanych rozwojem swojego środowiska lokalnego, zakres wg potrzeb lokalnych,

- wyjazdowe 3-dniowe dla przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego, Podmiotów Ekonomii Społecznej dotyczących m.in. tworzenia i funkcjonowania Podmiotów Ekonomii Społecznej reintegracyjnych, tworzenia przedsiębiorstw społecznych, współpracą między Jednostkami Samorządu Terytorialnego a Podmiotami Ekonomii Społecznej, zamówień publicznych, klauzul itp.

 4.EDUKACYJNE GRY ANIMACYJNE

Możliwość zorganizowania w społeczności lokalnej bezpłatnej edukacyjnej gry animacyjnej dla mieszkańców.

 5. CYKLE EDUKACYJNE DOT. KLASTRÓW/PARTNERSTW

Możliwość udziału w bezpłatnych cyklach edukacyjnych złożonych z 2 warsztatów i 1 wizyty studyjnej - oferta dla zainteresowanych utworzeniem partnerstwa/klastra na rzecz szeroko rozumianej ekonomii społecznej.

 6. DORADZTWO - przez cały okres trwania projektu

- Doradztwo ogólne – w zakresie tworzenia Przedsiębiorstw Społecznych przez osoby fizyczne i osoby prawne, ekonomizacji organizacji, tworzenia i wspierania tworzenia podmiotów reintegracyjnych, tworzenia Podmiotów Ekonomii Społecznej, rejestrowania działalności Podmiotów Ekonomii Społecznej, prowadzenia działalności statutowej, stałej współpracy z instytucjami rynku pracy i pomocy społecznej, wsparcia dla osób chcących założyć Przedsiębiorstwo Społeczne i dla Podmiotów Ekonomii Społecznej chcących się przekształcić w Przedsiębiorstwo Społeczne znajdujących się na ścieżce dotacyjnej;

- Doradztwo specjalistyczne:

 • Prawne (prawne aspekty działalności gospodarczej prowadzonej w ramach Przedsiębiorstw Społecznych i sferze Ekonomii Społecznej)
 • Księgowo-podatkowe (rachunkowość Podmiotów Ekonomii Społecznej, zobowiązania finansowe związane z prowadzeniem działalności, księgowość, płace i pochodne, ubezpieczenia społeczne)
 • Osobowe (zarządzanie organizacją i pracownikami, rozwiązywanie konfliktów)
 • Finansowe (pozyskiwanie źródeł finansowania działalności (zwrotnych. i bezzwrotnych), planowanie finansowe)
 • Marketingowe (planowanie marketingowe, elastyczność ofert, polityka  optymalizacji kosztów, opracowanie/modyfikacja strategii marketingowej Przedsiębiorstw Społecznych, badania rynku, standaryzacja obsługi klienta przez Podmiotów Ekonomii Społecznej.

- Doradztwo biznesowe: dla Przedsiębiorstw Społecznych - w zależności od potrzeb, m.in. w zakresie: instrumentów finansowych, w tym zwrotnych, sporządzania biznesplanów, montażu finansowego.

7. WSPARCIE DOTACYJNE DLA OSÓB, KTÓRE MOGĄ UZYSKAĆ ZATRUDNIENIE W NOWO TWORZONYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZNYCH:

- szkolenia z zakresu:

 • budowanie zespołu
 • aspekty formalno-prawne prowadzenia działalności ekonomicznej w Przedsiębiorstwach Społecznych, zagadnienia prawne i księgowo-podatkowe
 • biznesplan działalności gospodarczej w Przedsiębiorstwie Społecznym, zasady konstrukcji i pisania biznesplanów, proces generowania produktów
 • marketing, sprzedaż, reklama w Przedsiębiorstwie Społecznym (techniki marketingowe, opakowanie i reklama produktów Przedsiębiorstw Społecznych, techniki sprzedaży w Przedsiębiorstwach Społecznych)
 • zarządzanie Przedsiębiorstwem Społecznym;

- szkolenia i kursy zawodowe nakierowane na zdobycie konkretnych kompetencji/kwalifikacji;

 - wsparcie finansowe dla osób ubiegających się o zatrudnienie w nowo utworzonych Przedsiębiorstwach Społecznych (max. 18 500 zł na osobę, max 100 000 zł na przedsiębiorstwo społeczne, wsparcie pomostowe  podstawowe przez pierwsze 6 miesięcy –  średnio 900 zł/osoba, wsparcie pomostowe przedłużone przez kolejne 6 miesięcy – średnio 600 zł/osoba)

 8.WSPARCIE DOTACYJNE DLA ISTNIEJĄCYCH PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH (podmioty ekonomii społecznej, które chcą się ekonomizować),

 - szkolenia (dla osób, które będą zatrudnione w konkretnym Przedsiębiorstwie Społecznym  oraz kadry zarządzającej tego Przedsiębiorstwa Społecznego) z zakresu:

 • Aspekty formalno-prawne prowadzenia działalności ekonomicznej w Podmiotach Ekonomii Społecznej (zagadnienia prawne i księgowo-podatkowe)
 • Biznesplan działalności odpłatnej lub gospodarczej w Podmiotach Ekonomii Społecznej (zasady konstrukcji i pisanie biznesplanów, proces generowania produktów)
 • Zarządzanie, zatrudnianie, marketing, planowanie strategiczne, sprzedaż, reklama w Podmiotach Ekonomii Społecznej  (techniki marketingowe, techniki sprzedaży w Podmiotach Ekonomii Społecznej)

- szkolenia i kursy zawodowe nakierowane na zdobycie konkretnych kompetencji/kwalifikacji dla osób, które będą zatrudnione w Przedsiębiorstwie Społecznym (zanim otrzymają dotację) ,

 - wsparcie finansowe na utworzenie miejsc pracy w istniejących Przedsiębiorstwach Społecznych (max. 20 000 zł na osobę, max 100 000 zł na przedsiębiorstwo społeczne). Miejsce pracy – pełen etat na okres 12 miesięcy. Wsparcie dotacyjne możliwe po ukończeniu cyklu, ocenie doradcy zawodowego, pozytywnej ocenie biznesplanu, wniesieniu zabezpieczenia do umowy.

 9. CYKLE EDUKACYJNE dla istniejących fundacji, stowarzyszeń, które chcą podjąć działalność odpłatną/gospodarczą (3 szkolenia dwudniowe, 16 osób).

Zakres m.in.: zarządzanie/planowanie strategiczne, aspekty form-prawne działalności ekonomicznej Podmiotów Ekonomii Społecznej, biznesplan, sprzedaż, marketing w Podmiotach Ekonomii Społecznej.

 10. SZKOLENIA STACJONARNE

- 2-dniowe dla osób fizycznych, które chcą założyć i rozpocząć działalność w Podmiotach Ekonomii Społecznej (każde szkolenie dla 16 os.).
Przykładowy zakres: zakładanie Podmiotów Ekonomii Społecznej, aspekty formalno-prawne, wolontariat, zespół, zarządzanie.

- dla podmiotów prowadzących podmioty reintegracyjne i dla nieekonomizowanych Podmiotów Ekonomii Społecznej (każde szkolenie dla 16 os.).
Przykładowy zakres: księgowość, marketing, aspekty prawne - wg potrzeb.

 Zapraszamy do kontaktu z nami:

 Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych

ul. Grabiszyńska 89, 53-503 Wrocław

Tel. 71 79 63 000

rcwip@rcwip.pl

 

Stowarzyszenie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości

ul. Piłsudskiego 95, 50-016 Wrocław

« Powrót do listy