Przejdź do treści strony

Ogłoszenie o projekcie dotyczącym pomocy osobom bezdomnym

08.11.2017 r.

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Wrocławskie wraz z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej /Gminę Wrocław realizuje projekt mający na celu pomoc osobom bezdomnym.

Informacja o projekcie „Aktywni bez barier”

Celem projektu jest aktywna integracja i podniesienie zdolności do zatrudnienia 90 osób bezdomnych (18K,72M) pochodzących z terenu ZIT WrOF w okresie 1.IX.2017–31.X.2019. Przedsięwzięcie realizowane w partnerstwie TPBA KW i Gminą Wrocław / MOPS-em.  Zakłada kompleksowe wsparcie łączące usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym, zawodowym i zdrowotnym, odpowiadając na zdiagnozowane potrzeby grupy docelowej. Uczestnicy wezmą udział w warsztatach integracyjnych, profilaktyki zdrowotnej, treningach pracy zespołowej i podnoszących kompetencje społeczne, warsztatach komputerowych oraz poruszania się po rynku pracy. Kolejne etapy to warsztaty z pracodawcami, szkolenia i staże zawodowe, które umożliwią adaptację os. bezdomnych w środowisku pracy, a także zapewnią efekt zatrudnieniowy. Ponadto przełamią stereotypy pracodawców wobec os. bezdomnych. Szczególnym atutem projektu jest wsparcie indywidualne uczestników w postaci specjalistów: prawnika, psychologa i doradcy zawodowego oraz Akompaniatora realizuj. metodę towarzyszenia. Zakłada ona skuteczną naukę poszukiwania pracy, pomoc w uzyskaniu samodzielności życiowej. Realizowana przez regularne, indywidualne spotkania uczestnika z akompaniatorem zapewnia efekty w aktywizowaniu osób wykluczonych społecznie (do 30 % zatrudnienia). Uzupełnieniem wskazanych form wsparcia są działania środowiskowe (pikniki, wyjścia kulturalne itp.) realizowane z udziałem wolontariuszy. Pozwolą na odbudowanie umiejętności pełnienia ról społecznych i funkcjonowania bezdomnych w społeczności lokalnej, wpłyną na zmniejszenie poziomu ubóstwa i marginalizacji tej grupy. Proj. stanowi odpowiedź na problemy związane z wykluczeniem społecznym opisane w Strategii ZIT WROF, a jego rezultaty są zgodne z efektami realizacji działań ujętych w Strategii. Projekt przyczynia się do poprawy kapitału społecznego ZIT WROF i poprawy bezpieczeństwa mieszkańców. Zapewnia efekt synergii minimalizując inne problemy wskazane w ZIT WroF np. przestępczość.

 

BIURO PROJEKTU

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta, Koło Wrocławskie 
ul. Bogedaina 5 , 50 -514 Wrocław 
telefon: 570 36 36 22, mail: projekttpba@gmail.com 
strona internetowa: 
www.BratAlbert.wroclaw.pl/AktywniBezBarier

 

Informacji o projekcie udzielają również pracownicy Zespołu ds. Osób Bezdomnych i Uchodźców Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu

ul. Zachodnia 3 , 53-643 Wrocław tel. 71/ 78-23-584, mail: zobu@mops.wroclaw.pl

« Powrót do listy