Przejdź do treści strony

Pierwszy konkurs centralny na realizację projektów „Gwarancji dla młodzieży” w ramach PO WER 2014-2020

08.05.2015 r.

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, pełniącym funkcję Instytucji Pośredniczącej dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER), ogłasza konkurs nr POWR.01.03.01-IP.03-00-002/15 na realizację projektów w ramach „Gwarancji dla młodzieży”, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy - Działanie 1.3 Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji PO WER.

Przedmiot konkursu

Przedmiotem konkursu są projekty dotyczące wsparcia indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób młodych (bezrobotnych, biernych zawodowo oraz poszukujących pracy, w tym szczególności osób niezarejestrowanych w urzędzie pracy).
 
Uczestnicy projektów

Uczestnikami projektów wyłonionych w ramach konkursu będą osoby młode, w tym niepełnosprawne, w wieku 15-29 lat, pozostające bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu - tzw. młodzież NEET z następujących grup docelowych:
młodzież z pieczy zastępczej opuszczająca pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy),
matki opuszczające pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy),
absolwenci młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii (do roku po opuszczeniu),
absolwenci specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodków wychowawczych (do roku po opuszczeniu) - specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze oraz specjalne ośrodki wychowawcze są prowadzone dla dzieci i młodzieży,
matki przebywające w domach samotnej matki,
osoby młode opuszczające zakłady karne lub areszty śledcze (do roku po opuszczeniu). 
Wnioskodawcy

Wnioskodawcami będą mogły być:
Instytucje rynku pracy zgodnie z art. 6 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
Jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
Młodzieżowe ośrodki wychowawcze,
Młodzieżowe ośrodki socjoterapii,
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze,
Specjalne ośrodki wychowawcze,
Domy samotnej matki,
Centralny Zarząd Służby Więziennej.
Alokacja

Alokacja na konkurs nr POWR.01.03.01-IP.03-00-002/15 wynosi 50 mln zł.
 
Minimalna wartość projektu wynosi 500 tys. zł, a maksymalna 2 mln zł. Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 95%. Wymagany wkład własny beneficjenta do realizacji projektu wynosi co najmniej 5% wartości projektu. Więcej

« Powrót do listy