Przejdź do treści strony

PO WER – wsparcie innowacji społecznych, mobilności i współpracy ponadnarodowej

27.04.2015 r.

Blisko 3 mld zł z Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Wiedza Edukacja Rozwój zostanie przeznaczone na wsparcie innowacji społecznych, mobilności i współpracy ponadnarodowej. Konferencją 24 kwietnia z udziałem minister infrastruktury i rozwoju Marii Wasiak zainaugurowano realizację IV priorytetu POWER 2014-2020.

Celem realizowanych w POWER innowacji społecznych będzie wypracowanie i przetestowanie nowych, skuteczniejszych rozwiązań istniejących problemów w obszarze rynku pracy, integracji społecznej, kształcenia przez całe życie, zdrowia oraz modernizacji administracji publicznej, w przypadku których dotychczasowe działania są niewystarczające lub wymagają nowego podejścia. Produkty innowacji społecznych będą włączane do polityk krajowych na różnych poziomach – nie tylko w powstających aktach prawnych, ale też np. poprzez wdrażanie nowych modeli czy standardów działania instytucji.
Innowacje społeczne realizowane będą w dwóch schematach: mikro i makro. 
Pierwszy z nich ma na celu inkubowanie nowych rozwiązań, czyli stworzenie warunków do rozwijania nowych, zalążkowych pomysłów, a następnie testowanie ich w praktyce. W czerwcu br. ogłoszony zostanie  pierwszy konkurs na mikro-innowacje. Jego celem jest wyłonienie podmiotów, które wesprą inkubację nowatorskich rozwiązań problemów społecznych. Wybrani w drodze konkursu projektodawcy udzielą wsparcia merytorycznego i finansowego innowatorom społecznym. Tematy konkursu na mikro innowacje na rok 2015 to:
• Przejście z systemu edukacji do aktywności zawodowej
• Integracja zawodowa osób oddalonych od rynku pracy
• Kształcenie ustawiczne osób dorosłych
• Usługi opiekuńcze dla osób zależnych

Innowacje makro będą natomiast ukierunkowane na rozwiązywanie problemów polityki publicznej w najważniejszych dla EFS obszarach i będą realizowane przez podmioty o większym potencjale, mające realne możliwości włączenia rozwiązań w praktykę polityki publicznej. Ogłoszenie konkursu na makro-innowacje planowane jest na IV kwartał br.

« Powrót do listy