Przejdź do treści strony

Regionalny Program Operacyjny – możliwości uzyskania środków

02.06.2015 r.

W latach 2014-2020 głównymi beneficjentami środków unijnych będą samorządy oraz przedsiębiorcy. Nie oznacza to jednak, że dla organizacji pozarządowych takich środków będzie brakowało. Organizacje pozarządowe są bowiem uprawnione do składania wniosków w ramach każdego właściwie programu.

Wsparcie w ramach RPO WD będzie realizowane zarówno na poziomie całego regionu (województwa), jak i w podziale na tzw. ZIT-y, czyli Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. To nowe narzędzie realizacji strategii terytorialnych. ZIT-y zostały wyodrębnione jako subregiony skupiające podobne do siebie obszary (borykające się z podobnymi problemami, cechujące się zbliżonymi charakterystykami itp.). ZIT-y są 3:
• Wrocławski Obszar Funkcjonalny, dla którego przewidziano środki w łącznej wysokości 291,25 mln euro, w tym 240,8 mln euro w ramach EFRR i 50,45 mln euro w ramach EFS;
• Aglomeracja Wałbrzyska – 193,6 mln euro, w tym 152,35 mln euro EFRR i 41,25 mln euro EFS;
• Aglomeracja Jeleniogórska – 122,225 mln euro, w tym 95,85 mln euro EFRR
i 26,375 mln euro EFS.
W ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego organizacje pozarządowe mogą być beneficjentami w ramach działań 1.2. (aczkolwiek tu jako członkowie konsorcjów), 2.1., 3.1., 3.3., 3.4., 3.5., 4.1., 4.3., 4.4., 4.5., 6.1., 6.3., 7.1., 7.2. 
W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego organizacje pozarządowe o środki ubiegać się mogą w ramach właściwie wszystkich działań, wyłączając te realizowane w trybie pozakonkursowym (dawny – systemowy). Oś priorytetowa 8 dotyczy rynku pracy, 9 – włączenia społecznego, a 10 – edukacji. 
Pierwsze konkursy w ramach RPO pojawią się zapewne w trzecim kwartale (chociaż możliwe, że jeszcze w drugim). UMWD nadal oczekuje na informacje odnośnie kryteriów horyzontalnych. Niezwłocznie po ich ogłoszeniu zostaną ustalone nabory zarówno w ramach EFRR, jak i w EFS.
Obecny okres programowania przewiduje realizację projektów przy udziale wkładu własnego beneficjenta, który wynosi – w zależności od Osi priorytetowej i działania – od 5 do 15% wartości projektu.
Szczegółowe informacje na temat poszczególnych działań kwalifikujących się do dofinansowania można znaleźć:
• na stronie internetowej o PRO WD http://rpo.dolnyslask.pl/index.php?id=1767 
• w dokumencie: http://www.konsultacje.rpo.dolnyslask.pl/pdf/RPO_WD-ZWD_08-kwiecien-2014.pdf 
• w PIFE (Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich): tel. (71) 776 95 01(71) 776 95 01
• w punkcie konsultacyjno-doradczym UMWD:http://www.umwd.dolnyslask.pl/spoleczenstwoobywatelskie/doradztwo-dla-ngo/

Więcej informacji

You'll need Skype CreditFree via Skype

« Powrót do listy