Przejdź do treści strony

Standaryzacja III sektora – kierunek współpracy

28.09.2012 r.

Trwający właśnie projekt "Standaryzacja działalności wrocławskiego sektora pozarządowego", realizowany przez stowarzyszenie Euro-Concret w partnerstwie z Gminą Wrocław, jest kolejnym etapem na drodze do wypracowania przejrzystych (przynajmniej takie jest założenie) zasad współpracy NGO-sów z przedstawicielami administracji publicznej.

Teoretycznie głównym celem uwspólniania zasad wspomnianej wyżej współpracy jest dążenie do jak najlepszej jakości pracy organizacji pozarządowych.

Warto w tym miejscu odwołać się do dwóch podstawowych w Europie typów współpracy sektorów pozarządowego oraz publicznego: niemieckiego oraz angielskiego.

Z jednej strony mamy więc zasadę pierwszeństwa podmiotów społecznych w świadczeniu usług społecznych z wykorzystaniem funduszy publicznych przy jednoczesnej zasadzie pomocniczości państwa (model niemiecki). To wiąże się z upodobnieniem struktur organizacji pozarządowych do struktur charakterystycznych dla administracji publicznej

Z drugiej strony większe otwarcie na konkurencję pośród świadczących usługi społeczne różnych podmiotów (w tym organizacji pozarządowych) występujące w modelu angielskim wprost przekłada się na zwiększenie roli mechanizmów biznesowych.

Pierwszy model zakłada utrwalenie pożądanego poziomu jakości usług, podczas gdy drugi stawia raczej na efektywność. Stąd też dla niemieckiego typu standaryzacji współpracy administracji publicznej z NGO charakterystyczna jest etatyzacja III sektora, a w Anglii skuteczność bardzo często sprowadza się do obniżania kosztów „usług dla ludności”.

Profesjonalizacja, która zarówno w pierwszym, jak i w drugim przypadku jest celem i pokłosiem wspomnianej standaryzacji ma oczywiście zupełnie inny wymiar i charakterystykę

Z jednej strony mamy podobną kulturę pracy do instytucji publicznych, z drugiej tendencję do upodabniania się do firm komercyjnych.

Widać wyraźnie zarysowaną opozycję pomiędzy tymi dwoma modelami (w zasadzie pomiędzy konsekwencjami ich wdrażania). Nietrudno też zaważyć negatywne skutki takiego sposobu funkcjonowania. W obu krajach próbowano też im zaradzić, wprowadzając elementy drugiego typu standaryzacji. W Anglii „zmiękczano” system przetargów na realizacje zadań publicznych poprzez upowszechnianie idei paktu (ang. compact) administracja publiczna – organizacje pozarządowe. Z kolei w Niemczech podjęto próbę wprowadzenia pewnych mechanizmów wolnorynkowych do usług społecznych.

Wydaje się, że model polski (przy całej umowności tego pojęcia) zasadza się na próbie pogodzenia charakterystycznych elementów modelu niemieckiego i angielskiego: przy zlecaniu zadań publicznych obowiązuje pewnego rodzaju zasada pierwszeństwa organizacji pozarządowych, a jednocześnie wprowadzane są elementy konkurencji (np. zlecanie zadań w trybie konkursu ofert).

Czy w tym właśnie kierunku nadal podążają prace nad standaryzowaniem usług społecznych? Wydaje się, że tak. Element konkurencji między podmiotami świadczącymi usługi społeczne jest wyraźny, chociaż niekoniecznie idzie on w kierunku zasad funkcjonowania korporacji. Wydaje się jednak, że przedstawiciele administracji publicznej woleliby upodobnić sposób funkcjonowania ngo-sów (przynajmniej tych współpracujących z nimi i realizujących zlecone przez nich zadania) do swojego sposobu działania. funkcjonowania

Projekt „Standaryzacja działalności wrocławskiego sektora pozarządowego" rozpoczął się w lipcu tego roku i potrwa do marca 2014 roku. Wśród zadań i celów projektu jako najważniejsze wskazano:

  • podniesienie jakości działań z zakresu pożytku publicznego przez 110 wrocławskich organizacji pozarządowych,
  • wypracowanie standardów w zakresie procedur prawnych, aspektów rachunkowo-księgowych oraz mechanizmów zarządzania projektami, na podstawie przeprowadzonej analizy działalności wrocławskich NGO standardów; wypracowane procedury będą konsultowane z NGO oraz z administracją publiczną,
  • wdrożenie wypracowanych standardów wśród 50 wrocławskich NGO,
  • upowszechnianie standardów – oprócz kampanii promocyjno-informacyjnej, 60 organizacji będzie miało okazję uczestniczyć w szkoleniach z zakresu wdrażania standardów,

zasięgiem projektu objęte są organizacje III sektora, które

  • korzystają z pomocy finansowo-organizacyjnej Gminy Wrocław
  • prowadzą działalność w zakresie edukacji, pomocy społecznej, rynku pracy
  • realizują od co najmniej 1 roku działania finansowane ze środków publicznych

Opierałam się na publikacji „Standaryzacja działalności wrocławskiego sektora pozarządowego" - Ekspertyza na zlecenie MPiPS 2006 r.

autorka: Dominika Chylińska

« Powrót do listy