Przejdź do treści strony

Warsztaty dla ngo

01.06.2017 r.

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne warsztaty dla organizacji pozarządowych z zakresu kadr, księgowości i działalności odpłatnej.

Bezpłatny warsztaty dla organizacji pozarządowych !

28-29 czerwca 2017 r.- Wrocław: Kadry i księgowość dla ngo- w szczególności zapraszamy członków zarządów i osoby zajmujące się finansami i kadrami w organizacjach pozarządowych

28-29 czerwca 2017 r.-Wrocław: Działalność odpłatna i gospodarcza w ngo

Cykl adresowany jest do podmiotów ekonomii społecznych (najczęściej stowarzyszeń i fundacji nieprowadzących działalności gospodarczej i odpłatnej ) które zainteresowane są rozwojem własnej organizacji.

Na naszych warsztacie uzyskasz wiedzę oraz umiejętności w następujących zakresach :

Kadry i księgowość dla ngo:

- organizacja i prowadzenie kadry w organizacji pozarządowej

- obowiązki względem ZUS/US

- prowadzenie dokumentacji pracowniczej

- rodzaje umów- o pracę, dzieło, zlecenie

- dokumentowanie czasu pracy

Działalność odpłatna i gospodarcza w ngo

- aspekty prawno - finansowych działalności odpłatnej/działalności gospodarczej;

- elementy zarządzania organizacją

- konstruowania biznesplanu na działalność odpłatną lub gospodarczą

- pozyskiwania środków na rozwój działalności ekonomicznej i tworzenie miejsc pracy w organizacji pozarządowej;

Dodatkowo, będziesz miał okazję poznać inne osoby zaangażowane w rozwój wspólnot lokalnych i przedsiębiorczości społecznej na terenie Dolnego Śląska.

Do udziału w każdym warsztacie mogą zostać zgłoszone maksymalnie po 2 osoby z jednej organizacji pozarządowej, które:

  • ukończyły 18 lat,
  • zamieszkują i reprezentują organizację pozarządową zarejestrowaną posiadającą siedzibę lub prowadzą działalność na terenie następujących powiatów:

- Miasta Wrocław;

- wrocławskiego;

- trzebnickiego;

- wołowskiego;

- średzkiego;

- strzelińskiego;

- oleśnicki;

- milicki;

- oławski;

  • organizacja, którą reprezentują w chwili zgłoszenia nie ma uruchomionej działalności odpłatnej i gospodarczej;
  • w przypadku większej ilości osób  niż miejsc, pierwszeństwo będą miały organizacje, które zgłoszą do udziału co najmniej 1 osobę spełniającą któreś z poniższych kryteriów:

- osoby zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w tym osoby bezrobotne sprofilowane jako najbardziej oddalone od rynku pracy (III profil);

-środowiska lub lokalne społeczności zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku z rewitalizacją obszarów zdegradowanych;

- osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z niepełnosprawnością intelektualną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi;

- osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego (tj. więcej niż jeden czynnik);

Informacje organizacyjne:

  • Grupa będzie liczyła ok. 16 osób.
  • Dla grupy przewidziano 12 godzin dydaktycznych (9.00-16.00)
  • Szkolenia będą odbywać się we Wrocławiu.
  • Szkolenia są bezpłatne. Organizatorzy zapewniają wyżywienie i materiały szkoleniowe.
  • Uczestnik we własnym zakresie pokrywa koszty dojazdu na miejsce szkolenia i ewentualnego noclegu.

Organizacje zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o wypełnienie karty zgłoszeniowej (w załączeniu)do dnia 21 czerwca 2017 oraz :

-odesłanie/dostarczenie jej na adres:

Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, ul. Mennicza 1, 50-057 Wrocław

-albo wysłanie e-mailem nadowes@rcwip.pl  (skan zgłoszenia) .

W razie pytań prosimy o kontakt z:

Biurem RCWIP we Wrocławiu tel. 71 796 3000 

Warsztaty organizowane są w ramach Dolnośląskiego Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej we Wrocławiu prowadzonego przez Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych wraz ze Stowarzyszeniem Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

« Powrót do listy